زیرپورتال زیرپورتال خاوران
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران

1394/11/20 سه شنبه نکاتی چند پیرامون ثبت وام بنیاد علوی در سیستم صندوق رفاه دانشجویی

نکاتی چند پیرامون ثبت وام بنیاد علوی در سیستم صندوق رفاه دانشجویی :

1 ـ سقف وام پرداختی برای هر دانشجو در ترم :

ـ دانشجوی مجرد : 000/000/6 ریال

ـ دانشجوی متأهل : 000/000/8 ریال

2 ـ سنوات مجاز برای پرداخت وام به دانشجو :

ـ کارشناسی : 8 نیمسال

ـ کارشناسی ارشد : 4 نیمسال

ـ دکتری : 8 نیمسال

3 ـ شرایط ضمانت :

ـ ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ادارات ، ارگانها و نهادهای دولتی باشد .

ـ گواهی کسر از حقوق باید بنام صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری صادر گردد .

ـ مبلغ گواهی کسر از حقوق به استناد بالاترین سقف پرداخت وام به مبلغ :  000/000/64 ریال باشد .

ـکاربرثبتوامدرسیستمصندوقرفاهبایدازمنویتحصیلاتودرزیرمجموعهالصاق سند تحصیلات نسبت به ثبت گواهی کسر از حقوق با عنوان نامه کسر اقساط اقدام نماید .

4 ـ مدارک دانشجوی متأهل :

ـ دانشجوی متأهل باید یک نسخه تصویر سند ازدواج خود را همراه با سایر مدارک به دانشگاه تحویل دهد .

ـ کاربر ثبت وام در سیستم صندوق رفاه باید از منوی تحصیلات و در زیر مجموعه تأهل اطلاعات دانشجو و تصویر سند ازدواج را ثبت نماید . ( اطلاعات شامل اطلاعات همسر نیز می باشد )

5 ـ شماره حساب دانشجو

ـ شماره حساب قابل قبول برای وام بنیاد علوی حساب بانک تجارت به نام شخص دانشجو می باشد .

ـکاربرثبتوامدرسیستمصندوقرفاهبایدازمنویتحصیلاتودرزیرمجموعهحساب بانکی نسبت به ثبت حساب بانکی دانشجو اقدام نماید .

6 ـ نحوه ثبت وام در سیستم :

ـ منوی تحصیلات

ـ ترم های تحصیلی

ـ ایجاد ترم تحصیلی جدید با ذکر معدل ترم قبل ( معدل جهت دریافت وام حداقل 14 می باشد )

ـ ثبت تقاضای وام در ترم تحصیلی ایجاد شده

ـ گزینه ی وام بنیاد علوی و سپس ثبت وام .

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما