منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود

میانترم رشته حقوق نیمسال اول 99-98
خانم محمدی فرد حقوق مدنی1 98/08/20 11:00صبح کل کتاب 
خانم محمدی فرد حقوق تجارت1 98/08/20 11:00صبح کل کتاب
خانم محمدی فرد حقوق مدنی2 98/08/29 08:00صبح از ص36 تا 134
خانم محمدی فرد حقوق تجارت 2 98/08/29 09:00صبح جلد اول ازص175تا اخر کتاب
جلد دوم ازص 139تا234
خانم محمدی فرد حقوق تجارت3 98/08/29 08:00صبح ازص 32تا132
و از ص 215 تا266
خانم محمدی فرد حقوق مدنی3 98/08/29 09:00صبح کل کتاب
خانم صحراییان حقوق جزای عمومی2 98/08/22 10:00صبح از ابتدای کتاب تا ابتدای مسوول کیفری
خانم صحراییان حقوق جزای عمومی1 98/09/06 10:00صبح از ابتدای بخش بزه و بزهکار
خانم صحراییان حقوق بشر در اسلام 98/09/13 10:00صبح از فصل دوم نقد مبانی ارزشی حقوق بشر مدرن
تا ابتدای خلاصه بخش سوم
آقای نادری حقوق فضای مجازی 98/8/27 15:00 کل کتاب
آقای نادری مقدمه علم حقوق 98/8/27 15:00 تا پایان مبحث عرف
آقای نادری ادله اثبات دعوی 98/9/4 15:00 کل کتاب
آقای نادری حقوق محیط زیست 98/9/4 15:00 کل کتاب
آقای خادمی اصول فقه1 98/8/27 14:00 بخش اوامر-نواحی-مفاهیم و ادله
آقای خادمی اصول فقه2 98/8/27 14:00 بخش شک
آقای خادمی متون فقه2 98/8/27 14:00 بخش ارث و وصیت
آقای زاهدی حقوق اداری2 98/8/29 08:00 ص1تا50
آقای زاهدی حقوق بین الملل خصوصی1 98/8/29 08:30 ص 1تا50
آقای زاهدی حقوق بین الملل عمومی1 98/8/29 08:30 ص1تا125
آقای زاهدی حقوق اساسی1 98/8/29 10:00 ص 1نا125
آقای زاهدی حقوق اداری1 98/8/29 10:30 ص 1تا125
آقای زاهدی حقوق بین الملل عمومی2 98/8/29 10:30 ص280تا435
آقای زاهدی حقوق اساسی2 98/8/29 10:00 ص100تا250
آقای زاهدی حقوق اساسی3 98/8/29 08:00 ص 1تا53
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر