كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
میانترم رشته حقوق نیمسال اول 99-98
خانم محمدی فرد حقوق مدنی1 98/08/20 11:00صبح کل کتاب 
خانم محمدی فرد حقوق تجارت1 98/08/20 11:00صبح کل کتاب
خانم محمدی فرد حقوق مدنی2 98/08/29 08:00صبح از ص36 تا 134
خانم محمدی فرد حقوق تجارت 2 98/08/29 09:00صبح جلد اول ازص175تا اخر کتاب
جلد دوم ازص 139تا234
خانم محمدی فرد حقوق تجارت3 98/08/29 08:00صبح ازص 32تا132
و از ص 215 تا266
خانم محمدی فرد حقوق مدنی3 98/08/29 09:00صبح کل کتاب
خانم صحراییان حقوق جزای عمومی2 98/08/22 10:00صبح از ابتدای کتاب تا ابتدای مسوول کیفری
خانم صحراییان حقوق جزای عمومی1 98/09/06 10:00صبح از ابتدای بخش بزه و بزهکار
خانم صحراییان حقوق بشر در اسلام 98/09/13 10:00صبح از فصل دوم نقد مبانی ارزشی حقوق بشر مدرن
تا ابتدای خلاصه بخش سوم
آقای نادری حقوق فضای مجازی 98/8/27 15:00 کل کتاب
آقای نادری مقدمه علم حقوق 98/8/27 15:00 تا پایان مبحث عرف
آقای نادری ادله اثبات دعوی 98/9/4 15:00 کل کتاب
آقای نادری حقوق محیط زیست 98/9/4 15:00 کل کتاب
آقای خادمی اصول فقه1 98/8/27 14:00 بخش اوامر-نواحی-مفاهیم و ادله
آقای خادمی اصول فقه2 98/8/27 14:00 بخش شک
آقای خادمی متون فقه2 98/8/27 14:00 بخش ارث و وصیت
آقای زاهدی حقوق اداری2 98/8/29 08:00 ص1تا50
آقای زاهدی حقوق بین الملل خصوصی1 98/8/29 08:30 ص 1تا50
آقای زاهدی حقوق بین الملل عمومی1 98/8/29 08:30 ص1تا125
آقای زاهدی حقوق اساسی1 98/8/29 10:00 ص 1نا125
آقای زاهدی حقوق اداری1 98/8/29 10:30 ص 1تا125
آقای زاهدی حقوق بین الملل عمومی2 98/8/29 10:30 ص280تا435
آقای زاهدی حقوق اساسی2 98/8/29 10:00 ص100تا250
آقای زاهدی حقوق اساسی3 98/8/29 08:00 ص 1تا53
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر