منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود

کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور  به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر