كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
برنامه امتحانات میانترم دروس خانم اکبری *روش تحقیق* 1401/02/09 
ساعت 15
فصل 1و2و3و4و5و6

 *آمار استنباطی* 1401/02/16

ساعت 15:30
فصل 2و3و4 کتاب

*توانبخشی* واحد عملی و ارائه کار در  زمان کلاسهای ترم
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر