كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
برنامه امتحانات خانم میرمحمدی آزمون های روان شناختی ۱ ۱۴۰۲/۲/۱۷ ساعت ۳ عصر
میان ترم از کتاب هوش وسنجش فصل ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 

روان شناسی تجربی 
میان ترم ۱۷ /۱۴۰۲/۲ ساعت ۲ عصر 
فصل ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
کاربرد آزمون ها فصل ۱ ۲ ۳ ۴

آزمون های روان شناختی ۲
میان ترم ۱۷ /۱۴۰۲/۲ ساعت ۱۵ 
از کتاب ارزشیابی شخصیت فصل های ۲ ۴ 
از کتاب کاربرد آزمون ها فصل های ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر